Cách dùng CONSIDER trong tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh xin gửi đến em transcript & audio 2 lần trả lời của bạn học sinh IELTS TUTOR, từ đó em sẽ thấy rõ lỗi sai của bạn và cách để sửa lỗi sai đó nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng CONSIDER trong tiếng anh

1. Cấu trúc 1: [ CONSIDER + obj + (to be) + noun/adj ] COI AI NHƯ LÀ --> Có thể dùng chủ động hoặc bị động

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is considered bad manners in some cultures to speak with your mouth full of food.
  • I consider myself lucky that I only hurt my arm in the accident. 
  • Do you consider him a friend of yours?

  2. Cấu trúc 2: [ passive + obj + to infinitive ]

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He is currently considered (to be) the best British athlete.
   • We don't consider her to be right for the job.

   3. Cấu trúc 3: [ + (that) ]

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • She considers (that) she has done enough to help already.

    4. consider somebody/something as something

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • You should consider this as a long-term investment.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK