Cách dùng cấu trúc NO SOONER ... THAN... tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cấu trúc NO SOONER ... THAN... tiếng anh

1. Định nghĩa

Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã..

  • CHỈ DÙNG CHO QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH - TƯƠNG LAI ĐƠN
  • No sooner đứng ở đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trợ động từ đảo lên trước chủ ngữ để nhấn mạnh, than đứng ở đầu mệnh đề còn lại

2. Công thức

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No sooner had we started out for California than it started to rain. (Past)
  • No sooner will he arrive than he want to leave.(Present)

3. Cấu trúc Hardly/Scarely ... when

  • Một cấu trúc tương đương cấu trúc này: No sooner ... than ... = Hardly/Scarely ... when
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Scarely had they felt in love each other when they got married.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking