Cách viết thư phàn nàn (letter of complaint) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp Cách viết thư phàn nàn (letter of complaint) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

I. Xét đề mẫu

Cách viết thư phàn nàn (letter of complaint) IELTS WRITING GENERAL TRAINING

II. Cách viết thư phàn nàn (letter of complaint)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thư phàn nàn là lá thư với mục đích truyền đạt lời phàn nàn cho một tình huống cụ thể được nhắc đến ở trong thư.
 • Đầu tiên đưa ra tình huống làm bạn không hài lòng, sau đó sẽ nói đến lời phàn nàn và sự mong muốn của bản thân.

1. Bố cục chung của lá thư IELTS WRITING TASK 1 GENERAL TRAINING

Letter of complaint (thư phàn nàn) cũng sẽ tuân theo bố cục của viết thư IELTS GENERAL TRAINING WRITING TASK 1 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

2. Các điểm cần lưu ý thư phàn nàn (letter of complaint)

2.1. Mở đầu thư

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên vào trực tiếp vấn đề chính và đề cập vấn đề phàn nàn chính xác là gì để tránh mất thời gian người nhận thư, nếu có thêm thông tin, sự thật cụ thể thì càng thuyết phục hơn (ngày, giờ và đặc điểm)
  • Hãy trình bày lời phàn nàn một cách lịch sự nhất có thể, xét ví dụ sau đây của IELTS TUTOR 
   • Không nên viết: "I have been a devoted customer for years and this is how your company treat me?"
   • Nên viết : “I am writing to complain about a faulty air-conditioner that I purchased from your store on the 15th of July at your location at .....”

  2.2. Phần thân bài

  2.2.1. Cách đề cập tình huống và lời phàn nàn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trình bày vấn đề một cách đơn giản, dễ hiểu và đầy đủ nhất.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • "After feeding my dog this food, he became violently ill, vomiting for hours on end. I was forced to take him to the vet, as he was dehydrated and required medicine. Thousands of dollars later, I realized that her sickness could be most definitely be attributed to the expired dog food I had unknowingly fed her."
  • Trình bày vấn đề phải có căn cứ và chi tiết cụ thể nhằm tăng tính thuyết phục.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • "While I am relatively certain this was a fluke, I am still concerned about how the bone got into the beans. I would like to know how this might have happened."

  2.2.2. Đưa ra giải pháp mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Đưa ra các đề xuất và phương án thay thế thỏa mãn nhất, và thời gian nhất định để giải quyết vấn đề
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
     • "As a dedicated customer, I hope you will work to resolve my problem and find a solution. I will wait one week to hear back from you about this issue, and then I will seek help from a consumer protection agency or my local authority."

   2.3. Phần kết thúc

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Dù là thư phàn nàn nhưng đừng quên gửi lời cảm ơn đến người nhận thư với sự giúp đỡ của họ.
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: 

   "I hope to hear back from you about this incident. I can be reached by phone at ...(sđt) at any time or by email at …(địa chỉ email).

   Sincerely,

   (ký tên)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking