Cấu trúc "There is an increase..." trong IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR giải thích kĩ thêm Cấu trúc "There is an increase..." trong IELTS WRITING TASK 1

Thông thường, cấu trúc There is các bạn học sinh sẽ viết với các danh từ tăng trưởng như grow / increase nên việc nắm cách viết với các danh từ này là quan trọng

1. there is an increase from (số liệu) to (số liệu) in ....

IELTS TUTOR lưu ý:

1.1. there is an increase from (số liệu) to (số liệu) in... thường là nên có in... thì mới biết là cái gì tăng

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a considerable increase from 500 to 1500 in the number of children doing athletics in 2010

  1.2. there is an increase in (số liệu)

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is an increase in the prevalence of electronic books as more people are turning to digitalised reading materials.

  2. Thêm tính từ để thêm sắc thái cho increase hoặc danh từ thể hiện tăng trưởng khác trong cấu trúc there is...

  Có thể thêm các tính từ như:

  • considerable 
  •  twofold
  •  threefold
  để cụ thể hoá là tăng trưởng như thế nào

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Starting at 500, the number of children doing athletics experienced a threefold increase to 1500 in 2010.”

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking