Giải đề"Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages?" IELTS WRITING task 2

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích essay "Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs" IELTS WRITING

I. Đề bài

Children's education is expensive. In some countries, the government pays some or all of the costs. Do the advantages outweigh its disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ Vựng Topic Education / WORK IELTS

III. Phân tích

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng advantages outweigh disadvantages (về cơ bản vẫn là dạng opinion essay). Nhớ đọc kĩ cách viết dạng OUTWEIGH sao cho không sai task response nhé
 • Nên viết theo kiểu TOTALLY (xem như là dạng OPINION ESSAY) chứ không nên viết theo kiểu vừa nêu advantages, vừa nên disadvantages (Đọc kĩ mục I, phần 5 để hiểu thêm lí do vì sao dễ sai task response nếu viết 1 body advantages, 1 body disadvantages)

2. Hướng dẫn cách viết

2.1. Totally

IELTS TUTOR sẽ theo quan điểm là việc the government pays some or all of the costs là LỢI NHIỀU HƠN HẠI thì sẽ triển khai bố cục bài viết như sau:

 • Intro câu 2: nêu rõ quan của mình điểm lợi > hại vì những lí do dưới đây
 • Body 1: Lí do thứ 1 vì sao nghĩ là việc the government pays some or all of the costs sẽ có lợi > hại
  • Main idea 1: việc chính phủ trả một phần hoặc hoàn toàn cho giáo dục trẻ em sẽ rất có ích cho việc phổ cập giáo dục toàn dân, chính điều này sẽ giúp phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia
  • Supporting idea 1: thực tế cho thấy ở những nước kém phát triển hoặc đang phát triển, do chi phí học tập cao nên nhiều gia đình khó khăn không thể chu cấp cho con đi học được, nên trẻ em ở những nước này, nhất là nông thôn thường có xu hướng nghỉ học sớm, kiếm việc phụ giúp gia đình hơn là đi học. Việc này sẽ tạo vòng luẩn quẩn: nghèo > nghỉ học > không có kiến thức > lương thấp > nghèo, từ đó sẽ không cải thiện đời sống được
  • Example 1: Các nước nghèo (ví dụ như nước nào đó...) không miễn phí giáo dục nên tỉ lệ trẻ em nghỉ học cao, trong đó Đức miễn học phí thì nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, tạo động lực phát triển kinh tế 
 • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao nghĩ là việc the government pays some or all of the costs sẽ có lợi > hại
  • Main idea 2: việc chính phủ trả một phần hoặc hoàn toàn cho giáo dục trẻ em sẽ giúp thu hẹp bất bình đẳng xã hội, giảm crime rates
  • Supporting idea 2: Thực tế là ở những nước mà chính phủ không trợ cấp giáo dục, giáo dục trở thành đặc quyền, chỉ những người có tiền mới cho con đi học được. Điều này sẽ tạo sự bất bình đẳng xã hội: người giàu có tiền đầu tư cho con vào giáo dục thì con lớn lên có kiến thức sẽ càng giàu, còn người nghèo không có tiền, không đầu tư cho con học được sẽ nghèo mãi. Việc người nghèo không được giáo dục chu đáo dễ dẫn đến trộm cướp, làm tăng tỉ lệ phạm tội
  • Example 2: Cho ví dụ ra nước nào free hoặc bán free học phí, tỉ lệ tội phạm ở nước đó cũng có phần thấp hơn các nước không free 
 • Conclusion: paraphrase lại câu 2 intro   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  cách viết CONCLUSION 

2.2. Partly

  • Cách 2: Theo hướng Partly (tức là advantages = disadvantages) 
   • Intro câu 2, advantages = disadvantages (this trend could have positive and negative consequences in equal measures)
   • Body 1: On the one hand, viết về advantages 
    • Main idea 1: Free education results in the decrease in the illiteracy rate
    • Main idea 2: Households might not worry about fiscal burden due to high school fees
     • Supporting idea: They would have more cash to deal with nourishment and health care for their kids. 
   • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages 
    • Main idea 1: One concern is the strain on public finances. 
     • Supporting idea: 
      • Allocating substantial funds to education may divert resources from other crucial sectors such as healthcare, infrastructure, or social welfare. 
      • Striking a balance between investing in education and addressing other societal needs becomes a challenging task for policymakers.
    • Main idea 2: There is a risk of complacency in the education system when the funding is solely provided by the government. 

Nếu mình viết hoàn chỉnh cả bài ra thì sẽ như sau nhé:

In the dynamic realm of education, the crucial consideration revolves around determining who bears the financial responsibility for children's learning, with some countries opting for government sponsorship to cover some or all associated costs. In my opinion, this trend could have positive and negative consequences in equal measures.

On the one hand, the merits of government-sponsored education are evident. Foremost among these is the significant reduction in the illiteracy rate. By removing financial barriers, free education opens the doors of opportunity for children, especially those from economically disadvantaged backgrounds. As exemplified by the Singaporean government's proactive stance in sponsoring schooling fees, this approach motivates the younger generation to pursue higher education, ultimately contributing to a highly qualified and skilled workforce. Furthermore, relieving families of the financial burden associated with high school fees has far-reaching positive implications. When households are freed from the worry of covering educational expenses, they can redirect resources toward essential aspects of child development, such as nutrition and healthcare.>> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi)

On the other hand, the disadvantages of government-sponsored education must be acknowledged. One primary concern is the strain on public finances. Allocating substantial funds to education may inadvertently divert resources from other critical sectors, such as healthcare, infrastructure, or social welfare. Another significant drawback lies in the potential complacency within the education system when funding is solely provided by the government. The absence of competition and accountability may lead to inefficiencies and a decline in the overall quality of education. Without financial incentives for schools and educators to excel, there is a risk of fostering a stagnant and uninspiring educational environment.

In conclusion, I do believe that the potential outcomes, both positive and negative, of government sponsorship covering some or all expenses related to children's education are significant. Only through a thoughtful and well-calibrated strategy can nations harness the full potential of their youth while ensuring the sustainability of their broader social and economic development.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE