Giải đề"The pie charts show the reasons for immigrants to a European country in 2009 and reasons for immigrants from a European country in 2009" IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1 , IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The pie charts show the reasons for immigrants to a European country in 2009 and reasons for immigrants from a European country in 2009" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pie charts show the reasons for immigrants to a European country in 2009 and reasons for immigrants from a European country in 2009

The pie charts show the reasons for immigrants to a European country in 2009 and reasons for immigrants from a European country in 2009​

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Accompanying family or loved ones was the primary incentive for many individuals relocating to a European country, whereas a specific job opportunity was the primary driver for immigrants from a European nation in 2009. 
   • Relatively few individuals cited no specific reason for their immigration to or from the European country.
  • Body 1: Viết pie số 1 
  • Body 2: Viết pie số 2
   • Definite employment surpassed accompanying family or loved ones as the predominant factor driving immigration from a European country, at 38%. 
   • This was followed by other miscellaneous reasons at 23%, which was 8% higher than accompanying family and 10% higher than job-seeking. 
   • Pursuit of education and lack of a specific motive to relocate to a European country constituted the smallest proportions, at 7% and 4%, respectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0