Giải đề"The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 22/8/2023)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The three charts show the value in Australian dollars of Australian trade with three different countries from 2004 to 2009."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 22/8/2023)

I. Đề bài

The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries.

The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Foreign students face the highest expenses when studying in country A, while country D offers the lowest cost of living. 
   • Across nearly all nations, international students incur the highest weekly living expenses but have the lowest housing costs.
  • Body 1: Table 
  • Body 2: Bar 
   • Living expenditures constitute the highest portion of average weekly costs for international students in countries A, B, and C, amounting to $430, $350, and $275, respectively. 
   • Tuition fees in these same countries (A, B, and C) rank second, with weekly averages of $358, $320, and $250, respectively. 
   • International students consistently pay the least for accommodation, with average weekly costs of $220, $280, $240, and $200 in nations A, B, C, and D, respectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0