Để đạt 7.0 Tiêu chí Coherence and cohesion IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng bài Matching features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách để tránh lỗi sai một lỗi rất quan trọng trong 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING là lỗi Coherence and cohesion

I. 4 Tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

IELTS TUTOR đã phân tích kĩ 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING nhớ đọc thật kĩ nhé

II. Tiêu chí Coherence – Cohesion, tầm quan trọng

 • Coherence (tính mạch lạc):
  • Chỉ mức độ rõ ràng, kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn cũng như trong cả bài viết (logical sequencing)

   • IELTS TUTOR diễn giải cho dễ hiểu: tức là từng main idea >> supporting idea >> Example có thực sự liên quan đến tổng quan câu 2 intro và conclusion em đang nói đến hay là không

 • Cohesion (tính liên kết) 
  • Đánh giá tính liên kết của bài viết dựa trên khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng, như từ nối, quan hệ từ, để tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, giữa các câu trong đoạn, hay thậm chí giữa các đoạn văn trong bài. 
   • IELTS TUTOR diễn giải cho dễ hiểu: tức là liệu bài văn của mình có mạch lạc, kết nối giữa các câu hay là không, hay là viết toàn câu đơn và không có liên kết gì với nhau cả (không có từ nối)
 • Nếu như ví bài viết là một ngôi nhà, coherence sẽ là phần móng và khung kết cấu cho ngôi nhà vững chãi, còn cohesion sẽ là gạch, nền lát, nước sơn để đắp cho ngôi nhà hoàn thiện.

III. Tăng điểm Coherence – Cohesion bằng cách sử dụng phương pháp Referencing

Referencing sẽ giúp tăng điểm Coherence & Cohesion bởi vì Referencing giúp:

 1. Liên kết câu làm cho câu trở nên mạch lạc, dễ hiểu.
 2. Các từ chúng ta “gần như không thể paraphrase”, thì ta có thể dùng referencing để thay thế. Vừa tránh được lặp từ, vừa tăng tính mạch lạc. 
 • Ví dụ 1: Stadiums are surely places for big football fans to satisfy their passion. Besides, these sites could be the symbols of a city. (stadiums là these sites)
 • Ví dụ 2: Athletes should receive higher wages since they have to undergo an extremely arduous period of practice. Additionally, these people have to scarify their own relationship to achieve their goal.

==> Như các bạn thấy ở ví dụ 1, người viết dùng these sites để thay thế cho stadiums, ở ví dụ 2 người ta dùng these people để thay thế cho athletes

Các bạn đọc bài mẫu của thầy Simon để xem cách thầy ấy sử dụng Referencing nhé!

Tăng điểm Coherence – Cohesion bằng cách sử dụng phương pháp Referencing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK