PHÂN TÍCH ĐỀ" SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

1. Đề bài

 SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

2. Lưu ý đề này

IELTS TUTOR lưu ý trước khi đặt bút vào viết, thí sinh nên nhận ra cho được những điểm sau:

 • Thứ nhất, dạng này là dạng OPINION ESSAY
 • Thứ 2, đề có đề cập đến các industries khác ngoài fast food, nên nhất định trong câu Introduction, Body và Conclusion sẽ cần có sự so sánh giữa fast food và những industries đó bất kể câu trả lời của thí sinh là gì đi nữa 
 • Thứ 3, với thí sinh đặt mục tiêu 7.0-7.5 trở xuống thì không nên viết theo dạng balanced, mà nên viết 1 là completely agree, 2 là completely disagree để khỏi sai Task response. 
 • Thứ 4, cần nắm kĩ về bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2 để không viết sai đề, trong bài hướng dẫn có lấy ví dụ bài fast food này để phân tích về bố cục đề bài nên cố gắng đọc kĩ 
 • Thứ 5, không bao giờ quên kiểm tra lại bài 5 phút trước khi nộp bài 

3. Hướng dẫn cách viết đề này

3.1. Hướng viết chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên, thí sinh nên xác định cho được mình sẽ ủng hộ quan điểm đề bài ( SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES ) cho hay không? 
  • Ví dụ như ở đây IELTS TUTOR sẽ không đồng ý, thì quan điểm này sẽ đi xuyên suốt bài văn từ câu 2 Introduction, đến 2 đoạn thân bài và cuối cùng là lặp lại quan điểm đó một lần nữa ở Conclusion 
   • Ở 2 đoạn Thân bài, IELTS TUTOR sẽ đưa ra 2 lí do (main idea) vì sao IELTS TUTOR lại có quan điểm là không nên cấm fast food như những industries kia
    • Theo sau từng câu main idea của từng đoạn thân bài sẽ là câu supporting ideas và câu ví dụ để làm chắc chắn thêm quan điểm vì sao không nên cấm fast food như những industries kia

3.2. Cách chia bố cục

3.2.1. Nếu không đồng ý với quan điểm đề cho

NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM ĐỀ BÀI LÀ NÊN CẤM FAST FOOD

Bài này muốn viết cho đúng phải viết theo bố cục sau:

 • Intro câu 2: khẳng định quan điểm là đồng ý hay là không với quan điểm với đề (ở đây cho là không đồng ý, tức là không đồng tình với việc cấm fast food như các industries kia)
 • Body 1: Nêu lí do số 1 vì sao fast food không nên bị cấm như các industries kia >> Supporting idea (tức là giải thích ra cho câu main idea rõ ý hơn) >> Example (cho ví dụ chứng minh cho main idea rõ ra)
 • Body 2: Nêu lí do số 2 vì sao fast food không nên bị cấm như các industries kia >> Supporting idea >> Example
 • Conclusion: khẳng định lại quan điểm, tức là paraphrase lại cho câu 2 intro

3.2.2. Nếu đồng ý hoàn toàn với ý kiến đề bài

Nếu đồng ý hoàn toàn với việc chính phủ nên cấm fast food như các industries kia thì sẽ bố cục

 • Intro câu 2: nêu quan điểm rõ ra là hoàn toàn đồng ý với việc cấm fast food như các industries kia vì những lí do sau
 • Body 1: Nêu lí do số 1 vì sao theo thí sinh nên cấm fast food như các industries kia >> supporting idea (giải thích ra cho main idea ) >> Example (cho ví dụ để làm sáng tỏ main idea)
 • Body 2: Nêu lí do số 2 vì sao theo thí sinh nên cấm fast food như các industries kia >> supporting idea (giải thích ra cho main idea ) >> Example (cho ví dụ để làm sáng tỏ main idea)
 • Conclusion: paraphrase lại cho intro câu 2 (khẳng định lại quan điểm)

4. Từng bước viết bài

 • Mở bài: Luôn nhớ:
  • Câu 1 của introduction sẽ giới thiệu sơ qua Topic
  • Câu 2 của Introduction sẽ là câu mà nêu rõ quan điểm và trả lời cho câu hỏi của đề bài ( SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES ) 
  • Cách dễ nhất để viết introduction là sẽ paraphrase từ đề bài 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: ​
    • In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether or not governments should strictly control fast food industries like the way they do with drug, alcohol and tobacco industries. I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.

 • Thân bài 1: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao ( I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.) đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: ​
   • Đoạn thân bài 1 mẫu, trong đó câu in đậm là câu MAIN IDEA
    • ​​Firstly, eating fast food is absolutely convenient for those who fail to have time to cook. This is true when today's people do not have quality time with their family, let alone cook food for themselves. In such case, those busy people just need to come over fast food restaurants for their quick meals or online orders. Take myself as an example, I usually opt for my favourite KFC restaurant when not having time to cook, which is both cost-effective and handy when food coming at my doorstep without any delivery cost.
 • Thân bài 2: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do thứ 2 vì sao ( I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.) đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: ​
  • Đoạn thân bài 2 mẫu, trong đó câu in đậm là câu MAIN IDEA
   • Another reason why I do think that fast food industries should not be banned as the other harmful sectors is that junk foods are not as dangerous to people’s health as drug, alcohol and tobacco. As a matter of fact, too much fast food is likely to cause some diseases such as obesity and heart related diseases; however, abuse of drug, alcohol can not only make people addicted but also cause social evils such as crime, violence and addiction. For example, eating too much fast food can make teenagers themselves obese; however, drug use or addiction might drive users to commit crimes such as raping or killing other people for money. As a result, the government should keep drug, alcohol and tobacco industries under tight control rather than fast food sector.

 • Kết luận:
  • IELTS TUTOR sẽ chỉ viết 1 câu duy nhất, khẳng định lại quan điểm của mình đã được nêu ở câu thứ 2 của introduction. Nói đúng hơn, câu conclusion sẽ là câu paraphrase của câu thứ 2 của introduction
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • For the reasons mentioned above, I believe that it is more beneficial for the government to manage the fast food industries in a less strict way than the drug, alcohol and tobacco industries.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0