Phân tích bài essay về "physical health & mental strength in sports" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "physical health & mental strength in sports" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In order to be successful in sport, some people think you have to be physically strong. Others say that mental strength is more important. Discuss both views and give your opinion.

II. Từ vựng

TỪ VỰNG TOPIC SPORTS IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng Discuss both sides and give your own opinion trong đó giả sử nếu IELTS TUTOR cho rằng cả physical health & mental strength đều quan trọng như nhau thì sẽ phân đoạn thân bài như sau:
    • Intro câu 2 + conclusion nhấn mạnh cả physical health & mental strength đều quan trọng như nhau
    • Body 1: viết view 1
    • Body 2: viết view 2

IV. Bài sửa cho HS đi thi đạt 7.0 IELTS WRITING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK