Phân tích bài essay về "sugar-based drinks" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "sugar-based drinks" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng 2 question essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ, đối với dạng này có thể chia bố cục như sau:
    • Body 1: trả lời câu hỏi 1 What are the reasons? 
    • Body 2: trả lời câu hỏi 2 What are the solutions to make people drink less?

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK