Phân tích bài essay về Extinction of Plant and Animal Species IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về Extinction of Plant and Animal Species IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe that effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give our opinion.

II. Từ vựng

Từ vựng topic Extinction đã được IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

  • Intro câu 2: IELTS TUTOR cho rằng  effective measures can be taken to improve this situation
  • Body 1: Viết tại sao có người nghĩ rằng  it is too late to do anything about this problem
  • Body 2: Viết tại sao mình đồng ý với quan điểm effective measures can be taken to improve this situation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking