Phân tích bài essay về "having children later in their life" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích rất kĩ Từ vựng & cấu trúc qua bài báo New sound: Rap gradually goes mainstream in Vietnam (evnexperess) để giúp em nâng cao kĩ năng đọc hiểu, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về "having children later in their life" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Nowadays more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? What are the effects on society and family life?

II. Từ vựng

Từ vựng topic having children later in life đã được IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

1. Lưu ý

2. Bố cục

  • INTRODUCTION: Giới thiệu qua topic và câu số 2 của introduction không cần nêu reasons và effects cụ thể là gì ra mà chỉ cần nói There are some reasons for this tendency, and it could have some impacts on family life as well as society chung chung là đủ cho dạng này 
  • BODY 1: Trả lời cho câu hỏi số 1: What are the reasons? (Luôn nhớ đối với dạng 2 questions thì mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi) 
    • Thông thường nên nêu ra 2 reasons, không nên cố list cho nhiều reasons ra, mà chỉ cần nêu kĩ lưỡng 2 reasons, và trong mỗi reasons phải nêu cho rõ Main idea >> Supporting ideas >> Example 
    • Trong một vài topic quá khó nghĩ ra ý có thể chỉ cần viết 1 reason cũng được, 
  • BODY 2: Trả lời cho câu hỏi số 2: What are the effects on society and family life? (Luôn nhớ đối với dạng 2 questions thì mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi) 
  • CONCLUSION: Khẳng định lại câu trả lời của 2 câu hỏi, tức là paraphrase lại câu số 2 của INTRODUCTION

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK