Phân biệt A FEW / FEW và A LITTLE / LITTLE

· Grammar

Các em thường rất hay nhầm lẫn cách dùng của A FEW và FEW, và nhầm cách dùng của FEW và LITTLE các em tham khảo kĩ:

I. Cách dùng Little / a little (danh từ không đếm được)

1. Little mang nghĩa phủ định (rất ít)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have little money, not enough to buy groceries.

2. A Little mang nghĩa tích cực hơn (ít nhưng mà vẫn đủ dùng)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have a little money, enough to buy groceries

II. Cách dùng Few / a Few (danh từ đếm được)

1. Few mang nghĩa tiêu cực (chút xíu, không đủ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have few books, not enough for reference reading

2. A few mang nghĩa tích cực (chút xíu nhưng vẫn đủ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have a few records, enough for listening.

Cùng ôn tập lại qua bảng tóm tắt sau đây:

Các em thường rất hay nhầm lẫn cách dùng của A FEW và FEW, và nhầm cách dùng của FEW và LITTLE các em tham khảo kĩ:

III. Các lưu ý khác về A FEW / FEW và A LITTLE / LITTLE

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ (cũng giống như đối với other/another; this/that).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Are you ready in money. Yes, a little.
 • Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều.

IV. Phân biệt fewer & lesser

Đọc kĩ Phân biệt LESS và FEWER mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE