Phân bố bố cục "the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where revelant.

The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where revelant.

II. Cách làm dạng line graph

III. Phân bố bố cục

IELTS TUTOR lấy ví dụ ở bài Line này, thì sẽ có 2 cách để phân đoạn

Cách 1:

Body 1: nhóm USA & Korea lại thành 1 nhóm, miêu tả 2 nước này ở thân bài 1

Body 2: nhóm China & India lại thành 1 nhóm, miêu tả 2 nước này ở thân bài 2

==> IELTS TUTOR giải thích lí do là vì 2 nước này cùng có đặc điểm chung

Cách 2:

Body 1: miêu tả từ năm 1970---> 1980, có thể miêu tả thêm giai đoạn năm 1980--> 2010

Body 2: miêu tả từ năm 2010 đến hết

==> IELTS TUTOR giải thích lí do nhóm là vì những khoảng thời gian đó có những đặc điểm tương đồng để cùng miêu tả

IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là shows the percentages of population in cities
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là %
   • ==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES
 • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm
 • Paraphrase như sau:
  • THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES
   • = the proportion of urban population
   • = the proportion of population in urban areas
   • = the figure for population in cities
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE