Phân tích đề"The diagrams show the structure of solar panel and its use"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 28/11/2023)

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The diagrams show the structure of solar panel and its use"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagrams show the structure of solar panel and its use.

The diagrams show the structure of solar panel and its use.

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Energy IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài process này với 3 hình ảnh có thể xem như dạng mixed, mỗi hình một đoạn body (trong đó hình số 2+3 nói về cách dùng có thể gom lại viết chung 1 đoạn thân bài) có thể bố cục như sau:
 • Overall:
 • Body 1: Hình số 1: Viết về cấu tạo chung của solar panel
  • The structure comprises a square-shaped compartment and two side holes into which pipes are placed diagonally at two corners >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Phân biệt CONTAIN / INCLUDE CONSIST/ INVOLVE
  • There is a transparent sheet of glass that allows sun rays to pass through
 • Body 2: Hình số 2 + Hình số 3
  • Air or water are conducted through the inlet and enter the tank >> Air or water is then heated by the solar energy absorbed >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Diễn đạt "ngấm vào" tiếng anh (Paraphrase "soak")
  • Warm air and water flow out of the box and are transferred via a pipeline systems for household use
  • The solar water panel consists of a metal zigzag pipeline inside
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0