Giải đề"People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Giải đề"People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?" IELTS WRITING

I. Đề bài

People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

1. Nếu theo hướng TOTALLY

IELTS TUTOR lưu ý khi phân tích đề nếu gặp những bài mà có 2 thành tố ở đây là (communication technologytransportation) thông thường mình nên lanh lợi chia 2 đoạn thân bài mỗi đoạn phân tích 1 mặt vì đề đã có ý hướng theo bố cục kiểu vậy, phân chia vậy thì bài mình phân tích cũng sẽ rất sâu. Và cũng nên khéo léo giải thích ý về work ở body 1, live anywhere ở body 2 nhé

 • Intro câu 2: totally agree (the advantages of this development outweigh the disadvantages)
 • Body 1: Communication technology thực sự giúp mọi người have the freedom to work --> Điều này thực sự giúp người ta được làm bất cứ những gì người ta thích (nên tập trung giải thích về work)
  • Nhờ communication technology mà bữa nay việc làm việc online trở nên quá đỗi bình thường nhờ những technologies như là....(kể ra)
  • Ví dụ: ở Việt Nam, cộng đồng expat rất đông, mấy người này người ta vừa vận hành business ở nước ngoài, vừa ở Việt Nam trải nghiệm văn hoá bình thường vì bữa nay có thể sử dụng các công cụ online để làm việc online được 
 • Body 2: Transportation thực sự giúp mọi người have the freedom to live anywhere in the world --> Điều này giúp con người muốn đi đâu, ở đâu cũng được (nên tập trung giải thích live anywhere)
  • Nếu như xưa việc di chuyển từ quốc gia này qua quốc gia kia là khó khăn, tốn nhiều thời gian. Nay, sáng ở Sing, trưa ở Úc, tối về VN là bình thường nhờ sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ 

2. Nếu theo hướng PARTLY

Intro câu 2, advantages = disadvantages (this trend could have positive and negative consequences in equal measures)

   • Body 1: On the one hand, viết về advantages 
    • Main idea 1: The ability to work and live anywhere provides individuals with greater flexibility and mobility. 
     • Supporting idea: This can be especially beneficial for those seeking diverse cultural experiences, exploring new career opportunities, or accommodating personal preferences.
     • Example: A study by Stanford University's Institute for Economic Policy Research found that telecommuting arrangements allow for a better work-life balance and increased employee satisfaction >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
    • Main idea 2: The globalization of work and living environments fosters cultural exchange. 
     • Supporting idea: Individuals have the opportunity to interact with people from different backgrounds, fostering a more interconnected and understanding world.
   • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages 
    • Main idea 1: The physical distance from family and friends can lead to social disconnection and feelings of isolation. 
     • Supporting idea: Building and maintaining meaningful relationships may become challenging in a constantly changing and mobile environment.
    • Main idea 2: Adapting to new cultures and societies can be demanding. 
     • Supporting idea: Differences in language, customs, and work practices may create cultural challenges that individuals need to navigate, potentially leading to stress or misunderstandings.
     • Example: In the context of an American technology company opening a branch in Japan, the significant cultural differences in language, customs, and work practices pose challenges for expatriate employees, particularly due to the high-context nature of Japanese business communication, relying on implicit meaning and shared cultural understanding, in contrast to the low-context communication style prevalent in many Western cultures.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE