Phân tích"The table below shows percentages of residents in four kinds of living places in different regions in a particular city in the UK in 2020 & The table below shows the percentage of the population and the types of houses"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng Phân tích "The table below shows percentages of residents in four kinds of living places in different regions in a particular city in the UK in 2020 & The table below shows the percentage of the population and the types of houses" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The table below shows percentages of residents in four kinds of living places in different regions in a particular city in the UK in 2020.

The table below shows percentages of residents in four kinds of living places in different regions in a particular city in the UK in 2020

Bài này thì lại giống bài này chỉ khác số liệu thôi nhé:

The table below shows the percentage of the population and the types of houses.

The table below shows the percentage of the population and the types of houses

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Với biểu đồ này có thể thấy số liệu của 3 khu vực (Central - Green Park area - Southberg Area không có sự liên quan đến nhau & cũng rất khác nhau, để cho rõ ràng có thể phân thành 3 đoạn thân bài tương ứng với 3 khu vực cho rõ ràng nhé)
  • Overall: Despite the population of the three areas being very similar (about 32000), there is a considerable difference in the choice of housing >> IELTS TUTOR gợi ý Cách paraphrase từ "difference" tiếng anh 
  • Body 1: Central area
  • Body 2: Green Park area 
   • In the green park area, flats are the most popular, and the percentage is amounting to more than 70%.
   • People live in semi-detached and detached types of houses, rates are equal, accounting for 5% each. 
  • Body 3: Southberg Area 
   • 56% of the Southern area population like to live in terraced houses.
   • Only 5% of the Southern area population live in semi-detached homes that are about 10% less than the proportion that lives in detached houses >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "only" tiếng anh 
 • CÁCH 2: Hoặc cũng có thể chia thành 2 đoạn thân bài để so sánh số liệu giữa 3 khu vực với nhau:
  • Body 1: flats + a terraced house
   • Flats: 
    • In the green park area, flats are the most popular, and the percentage is amounting to more than 70%, which is three-time of South berg area and 60% more than Central area. 
   • Terraced:
    • 56% of the Southern area population like to live in terraced houses, but only 14% and 18% of people of Green Park area and Central area live in these types of homes respectively.
  • Body 2: semi-detached and detached
   • In the green park area, people live in semi-detached and detached types of houses, rates are equal, accounting for 5% each >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phrasal verb với account (account for sth / account to sb for sth)
   • Only 5% of the Southern area population live in semi-detached homes that are about 10% less than the proportion that lives in detached houses. 
   • In the Central part of a city, the percentage of people living in house is highest, at 39 %, which is 11% more than the proportion of people that live in semi-detached houses.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc