Phân tích"The chart below shows the number of four different species of fish between 1982 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant"IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi computer-based 2.12.2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the number of four different species of fish between 1982 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant​" IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi computer-based 2.12.2022)

I. Đề bài

The chart below shows the number of four different species of fish between 1982 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The chart below shows the number of four different species of fish between 1982 and 2007

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The Atlantic Cod dominated in numbers, except for the year 1992, when the Yellow-fin Tuna was the maximum in number among the given four species.
   • The number of Atlantic cod and Yellow-fin tuna declined over the period with some fluctuations, but the other two species were more or less unchanged.
  • Body 1: Viết về Atlantic Cod + Yellow fin Tuna 
   • Viết về Atlantic Cod
    • In 1982, there were 225,000 Atlantic Cod, but after that their numbers dropped dramatically, and reached approximately 150,000 by 1992. >> IELTS TUTOR Paraphrase từ "dramatically"
    • After 1992, however, the numbers picked up again and reached 175,000 by 2002. 
    • From 2002 to 2007, the Atlantic cod decreased in numbers and reached a figure of nearly 125,000. 
   • Viết về Yellow fin Tuna
  • Body 2: Viết về Haddock + Swordfish 
   • Viết về Haddock
    • The Haddock were stable at around 75,000 in numbers throughout the given period. 
   • Viết về Swordfish
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0