Phân tích"The table below shows population figures for four countries for 2003 and projected figure for 2025 and 2050." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 4/6/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR Phân tích"The table below shows population figures for four countries for 2003 and projected figure for 2025 and 2050." IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 4/6/2024)

I. Đề bài

The table below shows population figures for four countries for 2003 and projected figure for 2025 and 2050

The table below shows population figures for four countries for 2003 and projected figure for 2025 and 2050

II. Phân tích

1. Kiến thức liên quan

2. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
  • Body 1: Số liệu tăng 
   • Indonesia started with a substantial population of 238 million in 2003, which is projected to grow to 274 million by 2025 and reach 312 million by 2050. 
   • Argentina's population was 34 million in 2003, with an expected increase to 48 million by 2025 and a continued rise to 62 million by 2050, nearly doubling over the 47-year period. 
   • The Republic of Korea's population slightly increased from 48 million in 2003 to an expected 52 million by 2025, remaining stable through 2050.
  • Body 2: Số liệu giảm 
   • Italy's population is projected to decrease from 54 million in 2003 to 47 million by 2025, with a further decline to 45 million by 2050. 

IELTS TUTOR gợi ý bài tham khảo:

The table provides population data for Argentina, Indonesia, South Korea, and Italy for the year 2003, alongside projections for 2025 and 2050.

Overall, the population numbers for Argentina, Indonesia, and South Korea are projected to increase, while Italy's population is expected to decline. Indonesia had the largest population among the four countries in 2003, and it is forecasted to remain the most populous until 2050.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

In 2003, Indonesia had the largest population among the four countries, with 238 million people. This figure is projected to grow significantly, reaching 274 million by 2025 and 312 million by 2050. Argentina also shows a notable increase, starting at 34 million in 2003, and expected to rise to 48 million by 2025, eventually reaching 62 million by 2050. Meanwhile, South Korea's population is predicted to grow modestly from 48 million in 2003 to 52 million by 2025, and then remain stable through to 2050.

In contrast, Italy is expected to experience a population decline. In 2003, Italy had a population of 54 million, which is projected to decrease to 47 million by 2025 and further decline to 45 million by 2050. This represents a significant reduction over the 47-year period.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0