Phân tích"The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005 "IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Overall:
    • Governments in Italy & Portugal spent far more money on roads and transport than those in the UK and USA.
    • The UK spent the least amount of money on roads and transport in all measured years (HOẶC IELTS TUTOR gợi ý thêm: there were some differences in the other countries in the period shown)
  • Body 1: Viết về Portugal (vì chỉ có nước này là số liệu giảm đều qua các năm, các nước còn lại số liệu fluctuate)
    • In 1990, Portugal government spent the most on roads and transport, at well over 45%, and this figure experienced a relatively steady decline to 25% in 2000, and almost 20% in 2005 >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "experience" tiếng anh
  • Body 2: những nước còn lại.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0