Cách dùng BY FAR trong so sánh nhất

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng BY FAR trong so sánh nhất

1. Cách dùng BY FAR trong so sánh nhất

 • SỬ DỤNG BY FAR TRONG “SO SÁNH NHẤT” ĐỂ NÓI RÕ VỀ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA ĐỐI TƯỢNG ĐỨNG NHẤT VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
 • BY FAR sẽ đứng trước so sánh nhất, động từ chính của câu có thể là ĐỘNG TỪ TOBE, hoặc ĐỘNG TỪ THƯỜNG!
 • By far ở đây đóng vai trò như adv nhé

2. IELTS TUTOR xét ví dụ với BY FAR

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is BY FAR the most beautiful. (Cô ấy đẹp vượt trội hơn hẳn)
 • This is by far the most difficult job I have ever had to do.
 • Nuclear power was by far the most important means of electricity generation over the period shown. (Năng lượng hạt nhân vẫn là một phương thức sản xuất điện quan trọng nhất hơn cả trong suốt gian đoạn trên)
 • The USA earned by far the most revenue from tourism over the same period. (Mỹ có doanh thu cao nhất hơn cả từ du lịch so với cùng kỳ)
  • IELTS TUTOR lưu ý: By far ở đây đóng vai trò như adv nhé!
 • By contrast, the figure for other types of energy was by far lowest. (Ngược lại, số liệu cho các loại năng lượng khác là thấp nhất hơn cả)
 • Additionally, the figure for Japan is by far lowest during the research period.
 • Renewables provided by far the lowest amount of electricity.
 • Also, home was by far the most common place where users accessed the Internet

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking