Cách dùng Figure / percentage / proportion IELTS WRITING TASK 1

· Writing,Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng Figure / percentage / proportion IELTS WRITING TASK 1

1. Cách dùng figure

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Figure/figures: dùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at 31%. (The figure = the percentage of the USA)
  • Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures for the year 2000 rose slightly to 42% and 38% respectively. (The figures = the percentage of women + the percentage of men)
  • Germany boasts a higher figure of 70 years as the average life expectancy of its citizens, a testament to its robust healthcare system and a high standard of living, which leads to longer and healthier lives compared to many other nations

2. Cách dùng proportion / percentage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The proportion / percentage of + plural noun

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Percentage: nghĩa là một phần trăm đã cho trên tổng số (thường là 100%) mang nghĩa phần trăm 
  • Proportion: tỉ lệ 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The percentage of male students is 70%
  • The proportion of male students is higher than the proportion of female students.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE