Dùng One & Ones để tránh lặp từ 

· Grammar

1. The one(s) thay thế danh từ đã được nói trước & sau mệnh đề quan hệ

1.1. Dùng the one(s) thay thế danh từ đã được nói trước

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The girl in white dress is his sister, and the one in green is mine (cô gái trong bộ váy trắng là chị gái của anh ta còn người trong bộ đầm xanh là chị tôi).
 • Was is the girl in the bakery (có phải đó là cô gái trong cửa hiệu bánh mì).

1.2. Dùng the one(s) khi theo sau là mệnh đề quan hệ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Human resources field, for example, is THE one that women are dominant over men thanks to their great communication, detail-oriented mindset and thoughtfulness.
  • IELTS TUTOR giải thích ở đây phải có the vì that ở sau (mệnh đề quan hệ) là giải thích rồi nên là đã xác định

2. Dùng ....+ one(s)

Bên cạnh dùng the one(s) thì IELTS TUTOR cũng hướng dẫn luôn có các cách dùng từ với one(s) như sau:

2.1. Tính từ miêu tả + one(s)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • That camera is small, but it is a good one (cái máy ảnh này thì nhỏ nhưng nó là một cái máy tốt).
 • I prefer the red roses to the white ones (tôi thích hoa hồng đỏ hơn hoa hồng trắng).
Dùng One & Ones để tránh lặp từ 

Như ở đây, bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR viết là hoàn toàn sai, stimulants bản thân nó đã là noun rồi nên không dùng + ones nữa nếu là adj thì được

2.2. Which + one(s): Dùng để hỏi người nào vật nào.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Which one of those man is Mr John (ai trong số những người kia là ông John)?
  • I have a lot of rose, red roses and white roses (tôi có rất nhiều hoa hồng, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng).

  2.3. This/ that + one(s)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Which class is yours? (Cái ly nào của anh?)
   • That one's mine? (Cái kia của tôi?)

  2.4. Ones không dùng sau these và those.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These trees are bigger than those. (Những cái cây này to lớn hơn những cây kia)
  • Which cookies do you want? (Bạn muốn cái bánh nào)
   • I want these. (Tôi muốn những cái này) 
    • IELTS TUTOR lưu ý ở đây nếu dùng these ones là không đúng nhé 
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE