Phân tích "The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full time job after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012" IELTS WRITING TASK 1 (COMPUTER-BASED 29/7/2022)

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full time job after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012" IELTS WRITING TASK 1 (COMPUTER-BASED 29/7/2022).

I. Đề bài

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full time job after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012.

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full time job after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • Maths graduates outdid graduates in general both for average salary and full time employment (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: maths graduates exceeded bachelor's graduates when asked for both general compensation and all-day occupation)
   • While the proportion of those securing full time employment remained relatively stable, the salaries rose with time for both maths and all graduates.
  • Body 1: Biếu đồ 1 
   • In 2004 about 62% of alumni got all-day work although around 80% of math graduates had an all-day occupation. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "around" tiếng anh
   • Over the next three years, both figures increased to around 10%. 
  • Body 2: Biểu đồ 2
   • Có thể triển khai theo các ý sau của IELTS TUTOR: 
    • Maths grads số liệu tăng đều qua các năm.
    • All graduates số liệu tăng qua các năm nhưng không bằng maths grads.
   • Hoặc IELTS TUTOR gợi ý triển khai theo hướng khác:
    • In 2004, the average yearly salary for all graduates was about $41,000, and the figure was the same for maths graduates >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "Same" tiếng anh
    • In the next 8 years, the salaries went up for both, but the salaries rose more for maths graduates as compared to the figures for salaries for all graduates (nêu số liệu)
    • In 2012, maths graduates secured a yearly pay of $56,000, whereas graduates got about $51,000.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0