Cách dùng tính từ "worst-case" tiếng anh

· Vocabularies

Mang nghĩa "trong tình huống xấu nhất"

=The worst-case scenario is the worst possible thing that could happen in a particular situation / involving the worst situation that is possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Deadlines must be met even in worst - case scenarios. (IELTS TUTOR giải thích: Hạn chót phải được đáp ứng ngay trong những tình huống xấu nhất)
  • And, after all, I was thinking about the worst - case scenario—the very worst I could live through. (IELTS TUTOR giải thích: Và, xét cho cùng, tôi đang nghĩ về trường hợp xấu nhất – điều tệ rất tôi có thể phải trải qua)
  • a worst-case analysis of the possible outcomes
  • The worst-case scenario is an aircraft will crash if a bird destroys an engine. 
  • Even in a worst-case situation the United States would have been able to retaliate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc