Cách dùng"WHETHER"tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn các bạn Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo Boom! BTS ‘Dynamite’ Video Crushes YouTube Premiere Viewing Record (Variety), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ WHETHER trong tiếng anh

I. Whether là liên từ trong tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì whether là liên từ trong tiếng anh nên + mệnh đề 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I wasn't sure whether you'd like it. 
 • She asked me whether I was interested in working for her. 
 • I'm wondering whether to have the fish or the beef. 
 • I doubt whether it'll work. 
 • I was merely questioning whether we have the money to fund such a project. 
 • It all depends on whether or not she has the time. Anyway, it's a good story, whether or not it's true.

II. Whether + to inf trong trường hợp cùng chủ ngữ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whether or + to V nếu giữa hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. 
 • Whether or + clause được sử dụng khi hành động sau có chủ ngữ khác mệnh đề trước.
Whether + to inf trong trường hợp cùng chủ ngữ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  I haven’t decided whether to accept the job of sales manager or not.

  = Tôi chưa quyết định liệu có nên chấp nhận công việc quản lý bán hàng hay không.

  III. Cách dùng Whether or not

  IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách dùng whether or not nhớ đọc kĩ

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE