Cách gộp nhiều bước vào 1 câu dạng Process IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh trả lời câu hỏi Cách gộp nhiều bước vào 1 câu dạng Process IELTS WRITING TASK 1 IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Không kịp thời gian, nêu đầy đủ các bước như thế nào?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Việc viết dài hay ngắn là tùy vào diễn đạt của người viết, chẳng hạn như 2 stages có thể viết gộp vào 1 câu nêu trước sau, như vậy bài process sẽ không bị dài
  • Phần lớn process hay bị viết thiếu chữ 

III. Cách gộp nhiều bước vào 1 câu dạng Process

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • At the first stage in the production of cement, limestone and clay are crushed to form a powder. This powder is then mixed before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture is ground, and cement is produced. Finally, the cement is packaged in large bags.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Word form của "mix" tiếng anh
    • IELTS TUTOR giải thích: trong phần mô tả ảnh số 1 câu in đỏ This powder is then mixed before it passes into a rotating heater đang gộp 2 bước "mixer" & "rotating heater" thành 1 câu, vì nếu tách ra riêng thành 2 câu sẽ rất dài & bài cũng không có tính thứ tự trước sau 

The diagram shows the life cycle of the honey bee

The diagram shows the life cycle of the honey bee

IELTS TUTOR lưu ý:

  • During the third stage of the life cycle, the nymph grows in size and sheds its skin three times. This moulting first takes place 5 days after the egg hatches, then 7 days later, and again another 9 days later.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt Occur, Happen & Take place
    • IELTS TUTOR giải thích: Trong bước mô tả "Nymph moults 3 times as it grows" có thể thấy rõ This moulting first takes place 5 days after the egg hatches, then 7 days later, and again another 9 days later câu này đã gộp luôn 3 bước (5 days - 7 days - 9 days) vào chung 1 câu