Dạng Process IELTS WRITING TASK 1 có nêu đầy đủ các bước không?

· Writing

Bên cạnh trả lời câu hỏi Dạng Process IELTS WRITING TASK 1 có nêu đầy đủ các bước không? IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Dạng "process" cần nêu đầy đủ các bước

IELTS TUTOR lưu ý:

  • 1 quy trình có stage nào thì thường nên viết hết các stage vì lược bỏ bớt sẽ gây khó hiểu và thiếu thông tin

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The chart below shows how fish canning is done. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
The chart below shows how fish canning is done. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong bài fish canning của IELTS TUTOR không thể nào mô tả pre-canning sau đó nhảy luôn đến bước unloading thì sẽ rất khó hiểu, như vậy cần nêu ngắn gọn đầy đủ các bước để người đọc dễ hình dung  

III. Không kịp thời gian, nêu đầy đủ các bước như thế nào?

(cách gộp nhiều bước thành 1)