7 cấu trúc câu giúp ghi điểm trong IELTS Writing task 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ từng bước lập dàn bài trong IELTS WRITING, IELTS TUTOR cung cấp thêm cho em các cấu trúc và điểm ngữ pháp có thể học kĩ để điểm cao trong IELTS WRITING nhé

1/ Mệnh đề quan hệ tính ngữ:

Đọc thật kĩ về hướng dẫn câu ghép và câu phức mà IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ

Example: Some companies, especially those which have fewer employees, may decide to implement their own promotion policies

Chú ý có thể sử dụng trường hợp mệnh đề quan hệ tính ngữ rút gọn: “Some companies, especially those having fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”

==> Các em sẽ thêm mệnh đề quan hệ tính ngữ nhằm giải thích thêm cho chủ ngữ

2/ Câu đảo ngữ:

Đọc kĩ về hướng dẫn câu đảo ngữ trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã chú ý kĩ

Loại câu tuy không chứa “not” nhưng lại mang ý phủ định vì câu chứa những trạng từ phủ định

(hardly, scarcely, rarely, seldom, no longer)

Example: The situation can hardly be handled properly without the agreement of all parties involved.

=> Hardly can the situation be handled properly without the agreement of all parties involved.

==> Chú ý là với những em target 8 thì mới dùng câu đảo ngữ nhé! Vì rất dễ sai

3/ Câu bị động:

Example: Traffic has caused people living in big cities many problems

=> Many problems have been caused to people living in big cities by traffic.

It is widely believed that / It cannot be denied that: Dẫn vào ý chính mà ko làm thay đổi ý nghĩa câu

==> Các em lưu ý ở IELTS WRITING, cấu trúc bị động sẽ được chấm điểm cao hơn cấu trúc chủ động nên bắt buộc là phải viết nhiều cấu trúc bị động nhé

4/ Chủ ngữ giả:

It is + adj + for somebody + to do something.

Example: It is quite challenging for governments to control the rate of unemployment.

5/ Participial clauses:

Khi câu có 2 mệnh đề có liên quan về mặt thời gian hay nhân quả hay mục đích, chung chủ ngữ, thì bỏ chủ ngữ 1 mệnh đề và chuyển động từ sang V-ing nếu chủ động hoặc phân từ 2 nếu bị động.

Example: Thay vì viết “The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children because they hope to increase the labour force in the long term”; vì 2 vế có mối quan hệ nhân quả là “because” lại chung chủ ngữ “the government” nên có thể viết:

“The government has recently passed a new law which allows couples to have more than 2 children, hoping to increase the labour force in the long term”.

6/ Mệnh đề danh từ:

Là các mệnh đề đóng vai trò như danh từ trong câu, được mở đầu bằng What, why, when, how, where, which.

Example: What the government should do immediately is to consider raising tax on imported cars.

==> Mẫu câu này không nên viết quá 2 lần trong bài IELTS WRITING TASK 2 nhé, dễ bị trừ điểm lặp cấu trúc

7/ Các cấu trúc quen thuộc : Câu điều kiện If; Because; So … that; In order (for somebody) to do something; So that; Not only … but also; Although; In spite of

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK