Chỉ từ câu introduction & overview chia hiện tại đơn IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh tham khảo Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Chỉ từ câu introduction & overview chia hiện tại đơn IELTS WRITING TASK 1

I. Chỉ từ câu introduction & overview chia hiện tại đơn IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý đây là lỗi mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR vướng:

  • IELTS Writing Task 1 Các  chỉ từ ở Câu mở đầu (Paraphrase) và Câu nhận xét chung (Overview) nên chia ở thì hiện tại đơn
    • Là chỉ các từ chỉ như (show, illustrate....) chứ các động từ liên quan đến bài vẫn chia thì theo mốc thời gian đề cho 
      • IELTS TUTOR xét ví dụ: The graph represents, chứ không phải là represented, hoặc It is immediately obvious that, không phải là it was immediately…
Chỉ từ câu introduction & overview chia hiện tại đơn IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách chia thì IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH CHIA THÌ IELTS WRITING TASK 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking