Cách chia thì & đa dạng cấu trúc dạng Process IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách chia thì & đa dạng cấu trúc dạng Process IELTS WRITING TASK 1

I. Cách viết dạng Process IELTS WRITING TASK 1

II. Cách chia thì dạng Process IELTS WRITING TASK 1 ​

1. Cách chia thì cơ bản dạng Process

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường sử dụng thì hiện tại đơn (lí do là vì Quy trình được coi như là Facts (sự thật)) và sẽ được chia thể chủ động hay bị động cho phù hợp
 • Đối với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì bị động được dùng nhiều.

2. Khó khăn trong việc chia thì & đa dạng cấu trúc với dạng Process

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với dạng Process, IELTS TUTOR lưu ý là người viết ko diễn đạt ý kiến, chỉ dùng cấu trúc bị động mô tả các bước trong quy trình. 
  • Vì vậy, rất nhiều thí sinh gặp khó khăn khi không thể đa dạng các ngữ pháp sử dụng trong bài Process và liên tục lặp lại cấu trúc câu bị động cơ bản. 

  III. Cách đa dạng cấu trúc & chia thì với dạng Process

  1. Chia thì

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với dạng Process thì thường sẽ dùng chủ yếu thì hiện tại đơn nên có thể đa dạng bằng cách đa dạng chia bị động & chủ động hoặc dùng chủ ngữ giả 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Waste paper is collected. (Giấy thải được thu thập.)
  • Glass bottles are broken into pieces. (Những các chai thủy tinh bị đập vỡ thành các mảnh nhỏ.)

  2. Đa dạng cấu trúc

  2.1. Liên kết các bước

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có nhiều cách để liên kết giữa các bước với nhau
   • Dùng từ nối 
   • Sử dụng câu ghép & câu phức 
   • ......

  2.1.1. Dùng từ nối

  A. Sử dụng từ nối đầu câu

  • IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR nên dùng các từ nối liên kết trình tự như At the first stage, (trong giai đoạn đầu tiên), Next, (tiếp theo), Finally, (cuối cùng) để liên kết và thể hiện trình tự trước sau của các bước trong quy trình. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • At the first stage, plastic bags are used and thrown away by customers. (Ở giai đoạn đầu tiên, những túi plastic được sử dụng và vứt đi bởi các khách hàng.) 
   • Next, those bags are collected and stored at a collecting point. (Tiếp theo, những cái túi đó được thu thập và chứa ở một điểm tập trung.)
   • First of all, ripe pineapples are collected. (Đầu tiên, những quả thơm chính được thu thập.)

   • Finally, the recycled bottles are distributed to shops and supermarkets. (Cuối cùng, những cái chai đã được tái chế được phân phối đến các cửa hàng và siêu thị.)

  IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ về cách dùng linking word tiếng anh

  B. Sử dụng từ nối giữa câu

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The ripe pineapples are harvested, and then they are transported to a factory. (Những trái thơm chính thì được thu hoạch, và sau đó chúng được chuyển đến một nhà máy.)
  • The apples are cut into slices, after which they are canned. (Những trái táo được cắt thành nhiều lát, sau đó chúng được đóng hộp.)

  2.1.2. Dùng trạng từ

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The mixture is then poured into molds. (Chất hỗn hợp sau đó được đổ vào những cái khuôn.) 
  • The olives are then sent to a machine in which they are smashed. (Những trái ô liu sau đó được đưa vào một cái máy mà ở đó chúng được nghiền nhuyễn.)

  2.1.3. Dùng câu ghép & câu phức

  IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết Câu Ghép & Câu Phức

  2.1.4. Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • After being packaged, the rice is distributed to supermarkets. (Sau khi được đóng gói xong, gạo được phân phối đến các siêu thị.)
  • The rice is packaged before being distributed to supermarkets. (Gạo được đóng gói trước khi được phân phối đến các siêu thị.)

  2.2. Các cấu trúc nên dùng

  2.2.1. Bắt đầu process

  IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo các cấu trúc khi giới thiệu bắt đầu process như sau:

  • The process begins / continues/ ends with ..... + being + verb-ed (+ by thiết bị/ máy móc)
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • The process begins with waste paper being collected. (Quy trình bắt đầu bằng việc những giấy thải được thu thập.)
    • The process continues with olives being washed by a rinsing machine. (Quy trình tiếp tục với việc dùng máy rửa làm sạch những trái olive.)

  2.2.2. Giới thiệu các bước tiếp theo

  IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo các cấu trúc khi giới thiệu bắt đầu process như sau:

  • The first/ second/ next/ final step of the process involves verb -ing + ....

    
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • The fourth step of the process involves cleaning and sorting the collected bottles. (Bước thứ tư của quy trình bao gồm việc làm sạch và phân loại các chai đã được thu thập.)

    • The first step of the process involves harvesting ripe oranges. (Bước đầu tiên của quy trình bao gồm việc thu hoạch những trái cam chín.)

  • The first/next/ final step takes place in a ......where/ in which đối tượng + to be + �verb-ed
   • IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • The next step takes place in a sorting factory in which bottles are sorted based on their colors. (Bước tiếp theo của quy trình diễn ra ở một nhà máy phân loại mà tại đó những cái chai được phân loại dựa trên màu của chúng.)

    • The final step takes place in supermarkets where recycled bottles are sold to customers again. (Bước cuối cùng diễn ra ở các siêu thị nơi mà những cái chai tái chế được bán cho khách hàng lần nữa.)

    • The final step takes place in supermarkets where customers buy and use recycled bottles again. (Bước cuối cùng diễn ra ở các siêu thị nơi mà các khách hàng có thể mua và sử dụng những chai tái chế.)

  2.2.3. Được vận chuyển / gửi đến

  IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo các cấu trúc khi giới thiệu bắt đầu process như sau:

   • ......be sent to a một thiết bị in which they/ it + to be + động từ -ed 
   • ......be transported to a một nơi chốn in which they/ it + to be + động từ -ed 

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Glass pieces are sent to a furnace in which they are melted. (Những mảnh vỡ thủy tinh được gửi đến một lò nấu thủy tinh nơi mà tại đó chúng được nung chảy.) 
   • Plastic waste is transported to a factory in which it is treated with chemicals. (Rác thải plastic được vận chuyển đến một nhà máy mà ở đó nó được xử lý bằng hóa chất.)

   2.2.4. Paraphrase cấu trúc "there are"

   IELTS TUTOR hướng dẫn cách paraphrase "there are..." (có...)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking