Giải đề"The table below shows the change in number of people engaged in various physical activities between the years 2001-2009 in Australia (in million people)." IELTS WRITING TASK 1(4/4/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1 , IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The table below shows the change in number of people engaged in various physical activities between the years 2001-2009 in Australia (in million people)." IELTS WRITING TASK 1(4/4/2024)

I. Đề bài

The table below shows the change in number of people engaged in various physical activities between the years 2001-2009 in Australia (in million people)

The graph shows the number of people taking part in 4 kinds of sports in a particular region between 1985 and 2005​

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Running emerged as the most popular activity with a significant rise, while cycling and swimming participation showed a slight decrease.
  • Body 1: Số liệu tăng (Running, Aerobics, Tennis)
   • Participation in running surged over eight years, nearly doubling from 1.4 million in 2001 to 2.2 million in 2009, marking a remarkable 156% increase.
   • Aerobics saw a more modest rise of 11%, reaching 1.7 million participants in 2009 from 1.5 million in 2001.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
   • Tennis participation remained relatively stable, with a marginal increase of 15% from 1 million in 2001 to 1.2 million in 2009.
  • Body 2: Số liệu giảm (Cycling, Swimming)
   • Cycling participation witnessed a decline of 20%, dropping from 4.5 million in 2001 to 3.6 million in 2009. 
   • Similarly, swimming participation also experienced a slight decrease of 10%, falling from 3.7 million in 2001 to 3.3 million in 2009.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0