Giải thích từ "TO" trong nói giờ kém tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách nhận diện các dạng biểu đồ thường gặp trong IELTS WRITING TASK 1 (Academic), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích từ "TO" trong nói giờ kém tiếng anh

1. Giới từ TO mang nghĩa "Thiếu" "còn ...thì đến..."

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her train arrives at quarter to five. 
    • IELTS TUTOR giải thích: tàu đến vào lúc 5 giờ kém 15 (tức là còn 15 phút nữa thì sẽ đến 5 giờ, tức là 5 giờ kém 15) 
  • It’s ten to six. We’d better leave now or we’ll be late. (IELTS TUTOR: 6 giờ kém 10, còn thiếu 10 phút nữa là đến 6 giờ)

2. Giới từ TO mang nghĩa giống với until

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • It’s just three days to New Year’s Day (IELTS TUTOR giải thích: cũng như cách dùng ở trên, còn 3 ngày nữa là đến..., cách new year 3 ngày nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc