Phân tích bài essay về "holding sporting events is beneficial to countries’ development" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "holding sporting events is beneficial to countries’ development" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people argue that holding sporting events is beneficial to countries’ development. However, other people hold the opposite opinion. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR phân chia bố cục như sau:

 • Body 2: Body 1: viết tại sao người ta không đồng ý holding sporting events is beneficial to countries’ development. 
  • Main idea 1: có nhiều trường hợp cơ sở vật chất dùng cho sporting events bị lãng phí 
  • Main idea 2: sporting events gây ảnh hưởng xấu đến người dân địa phương 
 • Body 1: viết tại sao người ta (BAO GỒM BẢN THÂN) lại nghĩ rằng holding sporting events is beneficial to countries’ development. 
  • Có thể triển khai main idea như sau:
   • Main idea 1: phát triển về du lịch 
   • Main idea 2: cơ hội phát triển về cơ sở hạ tầng nhờ chính phủ và các công ty đầu tư để phục vụ cho sporting events

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking