Phân tích essay về technology IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Đề bài

Đề bài mẫu 1: Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

II. Từ vựng topic technology

Từ vựng topic technology cần nắm vững mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

Những điểm cần lưu ý trong bài này:

  • Điểm thứ nhất các bạn cần lưu ý, bài này không thuộc dạng OPINION ESSAY, tức là không cần phải nêu lên quan điểm của các bạn là liệu advantages hay là disadvantages nhiều hơn. Nó không phải dạng advantages outweigh disadvantages? như IELTS TUTOR đã nêu ở trên nhé!
  • Ở bài này đề chỉ nói What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology? tức là để làm đúng bài này ở 2 đoạn thân bài các bạn chỉ cần chia ra 2 phần, 1 phần nêu lên ADVANTAGES, phần còn lại nêu lên DISADVANTAGES là xong, không cần nêu quan điểm cái nào outweigh hơn cái nào 
  • Ở phần mở bài các bạn cũng chỉ cần nói chung chung sau đây bài essay của bạn sẽ giới thiệu về advantages & disadvantages của technology là xong chứ không cần nêu quan điểm ở câu 2 introduction là cái nào outweigh hơn cái nào 
  • Ở conclusion các bạn cũng chỉ cần paraphrase chung chung lại câu 2 introduction chứ cũng không cần nêu quan điểm là cái nào outweigh hơn cái nào 
  • Một điểm chú ý nữa về task response của bài này là đề bài cho Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time. Các bạn phải đọc kĩ đề đề cho các bạn ví dụ have greater amount of free time thì tức là đã cho các bạn sẵn một cái hint nhỏ là ở đoạn thân bài phân tích  ADVANTAGES các bạn có thể nêu một main idea số 1 là Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time rồi phân tích và cho ví dụ ra để làm rõ luận điểm. Nếu các bạn không có main idea này thì những giám khảo khó tính có thể chấm các bạn sai task response bình thường!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking