PHÂN TÍCH ESSAY"PEOLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về phân tích đề thi ngày 30/5/2020 có bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích essay về ideal society (utopia) IELTS WRITING TASK 2 (PEOLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN. WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY? HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?)

I. Đề bài

PEOLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN. WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY? HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

II. Từ vựng topic ideal society (utopia)

Từ vựng topic UTOPIA đã được IELTS TUTOR tổng hợp

III. Phân tích

1. Lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý trước tiên cần xác định cho kĩ dạng này là dạng 2 question, có hai câu hỏi cần phải được giải quyết trong hai đoạn thân bài.

 • Câu 1: WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?
 • Câu 2: HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

2. Bố cục

IELTS TUTOR lưu ý bố cục bài văn này sẽ được chia như sau:

 • Introduction: Câu số 2 nói rõ quan điểm của bản thân về an ideal society và nêu chung chung về how we can create an ideal society
 • Body 1: Sẽ dành body 1 để trả lời cho câu hỏi WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?
  • Lúc này thì mình sẽ nêu ý kiến của bản thân ra về an ideal society. Có thể nêu ngắn gọn 1 main idea, sau đó cho câu explain, rồi cho 1 hoặc 2 ví dụ ra. Hoặc có thể viết 2 main idea, nhưng nhớ phải có câu explain và câu ví dụ
  • Main idea 1: people, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "regardless / regardless of" tiếng anh
   • Supporting idea: By seeing the world from the eyes of others, we are able to truly understand each other’s hardship, thereby obliterating hatred and giving rise to a utopia where people all live in harmony.
   • Example: 
  • Main idea 2: The society is based on fairness  
 • Body 2: Sẽ dành body 2 để trả lời cho câu hỏi HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?
  • Lúc này bản thân sẽ đưa ra một vài cách để tạo nên một xã hội lí tưởng, có thể cho 2 cách, rồi cũng cho câu giải thích và ví dụ ra.
  • Main idea 1 (liên quan đến main idea 1 của body 1): each person should practice understanding ourselves
   • Supporting idea: Seeing that human beings have flaws and eventually accepting them is the first step towards attaining intrapersonal joy >> Putting oneself in others’ situations, showing simple acts of kindness and actively communicating with others can create an endless ripple of empathy that reaches out to everyone  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "instill" tiếng anh
   • Example: 
  • Main idea 2 (liên quan đến main idea 1 của body 2): governments needs to be based on a firm foundation of morality when it is necessary for them to eradicate the irresponsibility, corruption or inequality in their operation    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "base" tiếng anh
   • Supporting idea: >> give society a reliable springboard for development 
   • Example: 
 • Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của bản thân về an ideal society, và nhắc lại các cách theo mình để tạo nên xã hội lí tưởng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK