Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về "TV channels provide men’s sport shows more than women’s sport shows"

· Writing

Bên cạnh cung cấp bài viết đã đạt 7.0 IELTS WRITING topic sports của học sinh IELTS TUTOR lớp IELTS ONLINE đã đi thi ngày 22/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về "TV channels provide men’s sport shows more than women’s sport shows"

I. Đề bài

Today, TV channels provide men’s sport shows more than women’s sport shows. Why? Should TV channels give equal time for women’s sport and men’s sport?

  II. Từ vựng

  IELTS TUTOR lưu ý các từ có thể paraphrase trong đề này:

  1. TV channels = TV producers/ TV network
  2. Provide ~ broadcast
  3. Man’s sport = sports played by males
  4. Women’s sport = sports played by females
  5. Should = it is necessary >> 
  6. Give equal time = have the same air time

  1. Từ vựng topic sports

  2. Từ vựng topic gender equality

  TỪ VỰNG TOPIC GENDER mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

  III. Phân tích

  IELTS TUTOR lưu ý:

  IV. Bài sửa HS đi thi đạt 6.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK