Phân tích bài"Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion"IELTS WRITING TASK 2

· Task 2

Bên cạnh hướng dẫn phân tích đề ngày 13/6/2020 IELTS WRITING bài viết của bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, IELTS TUTOR Phân tích bài essay sports"Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion"IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng topic Sports

IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng topic Sports nhớ đọc kĩ

III. Phân tích

1. Lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở dạng Discuss both views and give your opinion thí sinh cần xác định rõ đâu là 2 quan điểm phải discuss ở mỗi đoạn thân bài. Ở trong bài này:
  • View 1: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football
  • View 2: Other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better
 • Mỗi đoạn thân bài sẽ phân tích về 1 quan điểm, trong mỗi đoạn cũng sẽ có supporting ideas và cho ví dụ ra nhé. 
 • Nếu đồng ý với quan điểm nào thì nên lồng ghép ý kiến mình đồng ý với quan điểm đó và nên viết ở body số 2

2. Bố cục bài văn

IELTS TUTOR chọn sẽ đồng ý với quan điểm số 1 là play in teams thì bố cục bài văn sẽ như sau:

 • Introduction: khẳng định rõ quan điểm là sẽ prefer team sports hơn
 • Body 1: Nêu những lí do vì sao người ta lại thích individual sports >> Supporting ideas >> Examples
  • Main idea 1:  Those who choose to play solo sports have the opportunity to develop independence
   • Supporting idea: 
    • They have no one to help them during the game, so they are forced to develop independent thinking and make their own decisions   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "climbing" tiếng anh
    • Players in solo sports know that their success depends mostly on their effort, determination and concentration
   • Example: 
  • Main idea 2: as people play sports alone, it is easier for them to maintain a regular training schedule
   • Supporting idea: If they play sports with a number of other players, it will be difficult to organise weekly sessions that everyone can find the time to attend.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "efficiency" tiếng anh
   • Example: 
 • Body 2: Nêu những lí do vì sao có người ủng hộ team sports, nhấn mạnh là mình cũng ủng hộ >> Supporting ideas >> Examples
  • Main idea 1:  Playing sports in teams is also a great chance to meet new people and make new friends.
   • Supporting idea: People can build up their network, which is highly beneficial to their career   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "Work" IELTS
   • Example: 
  • Main idea 2: Team sports give players the opportunity to develop interpersonal skills, like teamwork and communication skills
   • Supporting idea: 
   • Example: For example, in a football match, players in a team have to work together to put the ball into the opponent’s net.
 • Conclusion: Khẳng định lại quan điểm là mình đồng ý với team sports

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking