Cách tìm và chọn ý cho bài viết 2 questions dạng CAUSE & EFFECTS / SOLUTIONS IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách tìm và chọn ý cho bài viết 2 questions dạng CAUSE & EFFECTS / SOLUTIONS IELTS WRITING TASK 2

1. Cách tìm ý tưởng cho Causes (nguyên nhân)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nguyên nhân (CAUSES) dễ dàng nhận ra là do các yếu tố như:
  • kỹ thuật
  • công nghệ mới
  • quá trình đô thị hóa
  • quá trình toàn cầu hóa
  • lối sống và làm việc với tốc độ nhanh.

2. Cách tìm ý tưởng cho Effects (tác động)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về mặt hệ quả (EFFECTS) có thể phân tích trên 3 phương diện ở hai mặt tích cực và tiêu cực: 
  • cá nhân
  • gia đình
  • xã hội 

3. Cách tìm ý tưởng cho Solutions (giải pháp)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đề bài cần đưa ra giải pháp thì có thể lấy ý bằng cách đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề dựa trên 3 nhân tố:
  • chính quyền có trách nhiệm lớn nhất
  • các cơ quan hữu quan phải có hành động thiết thực
  • người dân phải tự giác, nâng cao ý thức
  • ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking