Cách paraphrase từ Agree tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ Agree tiếng anh

1. I‘d go along with that

2. That is a good point

3. Concur

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new report concurs with previous findings.
  • The board concurred that the editor should have full control over editorial matters.

  4. to lean towards this viewpoint

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Politically, I lean towards the right. 
  • Most scientists would probably lean toward this viewpoint

  5. in agreement with

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole family is in agreement with her

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc