Paraphrase từ"Agree (v)"tiếng anh

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ Agree tiếng anh

1. Concur

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new report concurs with previous findings.
  • The board concurred that the editor should have full control over editorial matters.
  • I completely concur that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.

  2. to lean towards this viewpoint

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Politically, I lean towards the right. 
  • Most scientists would probably lean toward this viewpoint

  3. in agreement with

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The whole family is in agreement with her

  4. Khác

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Align with

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I fully align with the notion that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.
  • Support

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I wholeheartedly support the idea that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.
  • Affirm

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I firmly affirm that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.
  • Acknowledge

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I acknowledge that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.
  • Accept

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: I completely accept that the fast-food industry should be controlled due to the negative risks it poses to people’s health and our Earth.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE