Food hay Foods, Fruit hay Fruits trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa kĩ của HS IELTS TUTOR đi thi và đạt 7.0 ngày 22/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách phân biệt Food hay Foods, Fruit hay Fruits trong tiếng anh

1. Food - Fruit là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR lưu ý:

  •  "food", "fruit" được dùng như danh từ không đếm được bởi chúng ta không thể đếm được một thức ăn, hai thức ăn hay một hoa quả, hai hoa quả

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All the shops were closed, so we couldn't buy any food.

2. Foods - Fruits số nhiều khi chỉ chủng loại

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dùng "foods", "fruits" khi muốn chỉ về các chủng loại đồ ăn, hoa quả. Lúc ấy, các từ này được hiểu là một loại đồ ăn, hai loại đồ ăn hay một loại hoa quả, hai loại hoa quả. 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

3. Tương tự cách dùng với Fish và Fishes

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng FISH và FISHES, nhớ tham khảo kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0