Phân biệt While & Whereas tiếng anh

· Grammar

1. Kiến thức liên quan

Có gắng học hết sức kĩ càng cách dùng từ While trong tiếng anh

II. Phân biệt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • While: thường đứng ở đầu câu
  • IELTS TUTOR giải thích về bản chất while là liên từ phụ thuộc nên vừa đứng đầu câu được, đứng giữa câu cũng được 
 • Whereas thường đứng ở giữa câu, và trước THƯỜNG có dấu phẩy (Whereas  cũng  có  thể  đứng  ở  đầu  câu)
  • IELTS TUTOR giải thích về bản chất whereas cũng là liên từ phụ thuộc nhưng thường sẽ ở giữa câu để nối 2 câu với nhau (có dấu phẩy) 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She actually enjoys confrontation, whereas I prefer a quiet life. 
 • He is a globalist, whereas we are nationalists who will put our country first. 
 • He works slowly and precisely, whereas I tend to rush things and make mistakes. 
 • Your hair has a natural wave, whereas mine's just straight and boring. 
 • I read it while you were drying your hair.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE