Phân tích đề essay"Writing about benefits of reading books."

· Writing

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng Phân tích đề essay "Writing about benefits of reading books".

I. Đề bài

Writing about benefits of reading books.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với bài này, có thể chia bố cục 1 đoạn paragraph như sau:
  • Main idea 1:  Gain Valuable Knowledge
  • Main idea 2:  Exercise our Brain
   • Supporting idea:  
    • Reading stimulates a complex network of circuits and signals in the brain. 
    • As we improve your reading ability, these networks become stronger and more sophisticated.
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE