Phân tích IELTS WRITING TASK 1 dạng mixed về "the number of medals in the summer and winter Olympics"

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 30/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.5 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích IELTS WRITING TASK 1 dạng mixed về "the number of medals in the summer and winter Olympics"

I. Đề bài

The graphs below show the number of medals won by the top five countries in the summer and winter Olympics.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích IELTS WRITING TASK 1 dạng mixed về "the number of medals in the summer and winter Olympics"

II. Cách làm dạng Mixed IELTS WRITNG TASK 1

III. Bài viết của HS IELTS TUTOR (nhận xét sơ qua)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc