Phân tích đề essay về "library & computer technology " IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "library & computer technology " IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that the library is a waste of money and the computer technology is replacing its function. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Nếu totally disagree với quan điểm đề cho the library is a waste of money and the computer technology is replacing its function thì thân bài sẽ chia bố cục như sau:
      • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho 
      • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho 

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc