Phân tích đề essay về "artists & science and technology " IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "artists & science and technology " IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People still value artists in the age of advanced science and technology. What are the reasons? Are arts as important as science and technology?

II. Từ vựng

    III. Phân tích

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dạng bài này thuộc dạng 2 question essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
    • Bố cục sẽ chia như sau:
    • Body 1: trả lời Câu hỏi 1: What are the reasons?
    • Body 2: trả lời Câu hỏi 2: Are arts as important as science and technology?

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK