Phân tích & sửa đề"The chart below shows the percentage of people who ate five portions of fruit and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008"IELTS

· Writing

Bên cạnh phân tích kĩ càng đề thi IELTS GENERAL TASK 2 ngày 4/8/2020, kèm bài sửa cho hs đi thi thật, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The chart below shows the percentage of people who ate five portions of fruit and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008"IELTS

I. Đề bài

The chart below shows the percentage of people who ate five portions of fruit and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008.

The chart below shows the percentage of people who ate five portions of fruit and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall 
  • Số liệu có xu hướng tăng dần cho cả children, men & women qua các năm, chỉ có năm 2007 & 2008 số liệu giảm (Women had the highest rate of fruit and vegetable consumption, whereas children consistently had the lowest. Moreover, there was a notable rise in the percentage of people consuming these food items during the given time frame)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng Figure / percentage / proportion

 • Giai đoạn 2001-2003:
  • Bắt đầu nêu số liệu điểm mốc 2001:
   • In 2001, women had the highest rate of consuming these five portions daily, reaching approximately 22%. Men ranked second, followed by children, with a difference of nearly 5% between them.

  • Số liệu children & men gần như k đổi 
   • The proportion of these two categories remained unchanged for the next couple of years (12.5 and 17.5% respectively)(hoặc In terms of men and children eating fruit and vegetables, the rate remained relatively stable in the first three years (about 17% and 12% respectively))  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "stable" tiếng anh
  • Số liệu women tăng dần 
   • The in the case of women, it grew steadily to reach over 27 by 2003
 • Giai đoạn 2004-2008:
  • Số liệu children & men tăng dần và bắt đầu giảm ở năm 2008 
   • There was a consistent increase in the percentage of men and children consuming these servings from 2004 to 2006. The rate for men rose from 20% to nearly 27%, while for children it increased from 17.5% to 23%.
   • The proportion of men reached its peak at approximately 27% in both 2006 and 2007, but then declined to about 26%.
   • Similarly, the figure for children showed a similar growth, reaching 25% in 2007 and approximately 24% in the final year. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "growth" tiếng anh
  • Số liệu women tăng dần & đạt đỉnh 2006, sau đó giảm dần đến 2008 (bằng số liệu năm 2005) 
   • There was a decrease in the proportion of women consuming these portions, dropping from a peak of 35% to 30% between 2006 and 2008 (IELTS TUTOR diễn đạt cách khác: This figure then rose steadily to reach a peak of almost 35% in 2006, before falling slightly to 30% in the final year)

IELTS TUTOR gợi ý bài tham khảo:

The chart illustrates the percentage of people in the UK consuming five portions of fruit and vegetables daily from 2001 to 2008, categorized by children, men, and women.

Overall, there was a general upward trend in the consumption of fruits and vegetables across all groups from 2001 to 2008, with women consistently having the highest rates and children the lowest, despite a decline observed in 2007 and 2008.​>> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR

In 2001, the percentage of women consuming five portions daily was the highest at approximately 22%. Men followed, with a rate close to 17%, and children had the lowest rate at around 12%. The figures for men and children remained relatively stable over the next two years, maintaining around 17.5% and 12.5%, respectively. In contrast, the percentage for women increased steadily, reaching over 27% by 2003.

From 2004 to 2006, there was a consistent rise in the percentages for men and children. Men’s consumption increased from 20% to nearly 27%, while children’s consumption grew from 17.5% to 23%. However, both groups saw a slight decline in 2007 and 2008. Men’s consumption peaked at 27% in 2006 and 2007 before dropping to about 26% in 2008. Similarly, children’s consumption peaked at 25% in 2007, then fell to approximately 24% in the final year.

Women’s consumption peaked at nearly 35% in 2006, followed by a decline to around 30% by 2008, a figure similar to that of 2005.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0