Phân tích & sửa đề"The maps below illustrate how Frenton changed from 1990 to 2012"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề"The maps below illustrate how Frenton changed from 1990 to 2012"IELTS WRITING

I. Đề bài

The maps below illustrate how Frenton changed from 1990 to 2012.

The maps below illustrates how Frenton changed from 1990 to 2012.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overview: 
  • It is clear that Frenton underwent a dramatic transformation over the period, becoming noticeably less green and more built up
 • Body 1: map 1 
  • Mô tả từ bao quát đến chi tiết:
   • Bao quát: 
   • Chi tiết (mô tả theo ngoài vào trong, phải sang trái)
    • Phải của High Street:
     • Some shops & a theatre were there towards the South-east of the street 
     • Towards the East of the street, there were settlements (Houses) & a café and a park 
    • Trái của High Street:
     • The four major establishments to the West of the street were a library, a hospital, a school and a bank
     • There was a playing field with trees at the North of the town, adjacent to the street.
 • Body 2: map 2
  • Mô tả từ bao quát đến chi tiết (từ ngoài vào trong, từ phải sang trái )
   • Phải 
    • Houses were developed to flats, which expanded towards the North.
    • The Café and park got transformed to a hotel and a golf course. 
    • A supermarket replaced shops, whereas a cinema replaced the theatre  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "Replace" trong tiếng anh 
   • Trái
    • Trees at the South were cleared for a technopark.
    • A restaurant occupied the space of the bank. 
    • the hospital increased its size.
    • The only places that remained the same in Frenton over the period were the school and the library.

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

[UPDATE] Bạn học sinh đã đi thi và đạt target Writing 6.0!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc