Phân tích & sửa đề thi IELTS WRITING TASK 1 "Bell Hill farm in 1976"

· Writing

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề thi IELTS WRITING TASK 1 "Bell Hill farm in 1976"

I. Đề bài

Task 1: The pictures below show Bell Hill farm in 1976 and the changes that took place in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The pictures below show Bell Hill farm in 1976 and the changes that took place in 2006

II. Từ vựng

 • transformation (n) : sự biến đổi
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The maps show the transformation of Bell Hill Farm from a farmstead in 1976 to an Environment Centre in 2006 .

 • farmstead (n) : trang trại
 • machinery (n) : máy móc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overall, changes were made to the machinery storage lot, the corn plantation, farm yard, and animal housing areas over a 30-year period.

 • plantation (n) : đồn điền, nơi trồng trọt
 • plethora (n) : trạng thái quá nhiều, dư thừa cái gì đó
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In 1976, Bell Hill Farm was made up of a plethora of old-style farmland equipment and land planning and development.
 • converted to (v) : chuyển đổi thành
 • major (adj) : chính yếu/ chủ đạo/ quan trọng
 • outdoor recreation area (n) : khu vui chơi giải trí ngoài trời
 • cowsheds  (n) : chuồng bò
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Two further major changes include the central farmyard being converted to an outdoor recreation area and the cowsheds and chicken coops to student housing
 • chicken coops  (n) : chuồng gà
 • forked road  (n) : đường ngã ba
  • The forked road to the left of the central farmhouse, and the farmhouse itself have remained the same over the 30-year period. 

III. Phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 1 "Bell Hill farm in 1976"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: nhìn chung có sự thay đổi lớn ở 2 năm, năm 2006 hiện đại hơn rất nhiều về mặt công nghệ cũng như giải trí (Có thể tham khảo: Overall, it is apparent that this area underwent major changes to be repurposed into the Environment Centre, with the sole facility left intact being the farmhouse)
 • IELTS TUTOR hướng dẫn chia bố cục thành 2 đoạn thân bài:
  • Body 1: năm 1976:
   • Thuần nông nghiệp khi farm machinery để ở nhà kho  (Có thể tham khảo: Towards the North-western corner of the farm was a warehouse for farm machinery, while a barn that stored corn and other agricultural produce was placed in the North of the farmyard.
   • Chăn nuôi chicken, cow và trồng barn…   (Có thể tham khảo: There was also a farmhouse standing in the South with a chicken coop nearby, and some cowsheds could be spotted in the North-eastern area)
  • Body 2: năm 2006 
   • Gần như thay đổi toàn bộ hiện đại hơn rất nhiều, chỉ có farmhouse là không đổi (Có thể tham khảo: 30 years later, while the road and the farmhouse remained unchanged, the other facilities experienced considerable alterations to become the Environment Centre)
   • Phương tiện di chuyển thay đổi từ xe công nông —> ô tô, có chỗ parking đàng hoàng không phải để ở nhà kho nữa   (Có thể tham khảo: In detail, the warehouse in the North-west was converted into a car park, whereas in the North, a multimedia room was built, totally replacing the old barn)
   • Multimedia room thay cho chỗ trồng barn 
   • Student housing thay cho chỗ nuôi trồng cow & chicken (Có thể tham khảo: The cowsheds and the chicken coop were removed in order to make room for a large building for student housing)
   • Farmyard được thay bằng recreational area  (Có thể tham khảo: Another change that took place was the addition of a recreation area in the center of the old farmyard) >> IELTS TUTOR có hướng dẫn Cách dùng từ "recreation" tiếng anh

IV. Sửa đề thi IELTS WRITING TASK 1 "Bell Hill farm in 1976"

Tham khảo bài viết được sửa kĩ của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking